Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden
wordt verstaan onder:

 

1.   
Bedenktijd: de
termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.   
Consument: de natuurlijke
persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.   
Dag: kalenderdag;

4.   
Duurtransactie: een overeenkomst op
afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.   
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.   
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor
de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.   
Modelformulier: het modelformulier
voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.   
Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.   
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

10.
Techniek voor
communicatie op afstand
: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene
Voorwaarden
: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit
van de ondernemer

FloFlow

 

Floor van den Broek
Oranjelaan 46
5251JL, VLIJMEN

Tel: 06-143 669 45
Info@FloFlow.nl

KVK: 76742563
BTW: NL003114722B9

Toepasselijkheid

1.   
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
elk product van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.   
Voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch
wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige
wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

4.   
Voor het geval dat naast deze algemene
voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.    Indien
één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.    Situaties
die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.    Onduidelijkheden
over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.   
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.

2.   
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is
gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.   
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.

4.   
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het
aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.

5.   
Afbeeldingen bij producten zijn een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
van de producten.

6.   
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor
de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van
  verzending;
 • de wijze waarop de
  overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
  zijn;
 • het al dan niet van
  toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling,
  aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·       de
termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;

·       de
hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;

·       of de
overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;

·       de
manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;

·       de
eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;

·       de
gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

·       de
minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

·      beschikbare maten,
kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De
overeenkomst

1.   
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.   
Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

3.   
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.   
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke
kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.   
De ondernemer zal bij het product of dienst aan
de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de
wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties
en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging
van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar
of van onbepaalde duur is.

6.   
In geval van een duurtransactie is de bepaling
in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.   
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
producten.

 

Artikel 6 –
Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.      Bij
de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
vertegenwoordiger.

2.      Tijdens
de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Wanneer
de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.     
Indien de klant na afloop van de in lid
2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.      Bij
levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de
dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.     
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht,
zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 – Kosten in
geval van herroeping

1.   
Indien de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
rekening.

2.   
Indien de consument een bedrag betaald heeft,
zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde
betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.   
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige
omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het product.

4.   
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit
dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting
herroepingsrecht

1.   
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de
consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting
van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.   
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot
stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van
aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen
worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of
verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is
aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;

f. voor losse kranten en
tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen
en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten
waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.   
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer,
restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met
uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken;

c. betreffende weddenschappen en
loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1.     Gedurende
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In
afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen
binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen
vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid
heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

5.     De
in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.     Alle
prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en
zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs
te leveren.

Artikel 10 –
Conformiteit en Garantie

1.      De
ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een
door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.      Eventuele
gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan
de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.      De
garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
toepassing van de producten.

5.      De
garantie geldt niet indien:

·       De
consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;

·       De
geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen
van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

·       De
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit
van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering
en uitvoering

1.     De
ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als
plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.

3.     Met
inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.     Alle
levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
consument geen recht op schadevergoeding.

5.     In
geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.     Indien
levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.     Het
risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 12 –
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.   
De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.   
De consument kan een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde
van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.    De
consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

·      
te allen tijde opzeggen en niet beperkt
worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

·      
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als
zij door hem zijn aangegaan;

·       altijd
opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging

4.   
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd
voor een bepaalde duur.

4.   
In afwijking van het vorige lid mag een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden,
als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5.   
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten,
mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en
een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

6.    Een
overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7.   
Als een overeenkomst een duur van meer dan een
jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1.     Voor
zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging
van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     De
consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.     In
geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 –
Klachtenregeling

1.   
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.   
Bij de ondernemer ingediende klachten worden
binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.

4.    Indien
de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.   
Bij klachten dient een consument
zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten
bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal
gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft
via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de
consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door
Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de
uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met
deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van
een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het
mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (
http://ec.europa.eu/odr).

6.   
Een klacht schort de verplichtingen van de
ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.   
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de
ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten
kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1.     Op
overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.     Het
Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van
deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Modelformulier voor herroeping

formulier herroeping

(dit formulier
alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)